Termau a Pholisi Preifatrwydd

Termau ac Amodau

1. Darperir y wybodaeth a'r deunydd ar y wefan hon yn rhad ac am ddim (ac eithrio lle dywedir fel arall) ac yn unig at ddibenion enghreifftiol.  Ni fwriedir, ac nid yw'n sefydlu, perthynas busnes, gytundebol na chyflogaeth gydag Cerecare Nursing and Domiciliary Care Cyf.

2. Eiddo Cerecare Nursing and Domiciliary Care Cyf. yw'r wybodaeth, y cynnwys, y testun, y delweddau, yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i god html, y sgriptiau a'r ffotograffiaeth (ac eithrio lle y cydnabuwyd fel arall) ac ni chaniateir copïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, postio, trawsyrru na dosbarthu'r wybodaeth mewn unrhyw ffordd heb ein caniatâd penodol, ysgrifenedig o flaen llaw.

3. Darperir y safle hwn "fel y mae" a gwrthoda Cerecare Nursing and Domiciliary Care Cyf. yn benodol bob gwarant o unrhyw fath, boed wedi'i fynegi neu ei awgrymu, yn cynnwys gwarantau gwerthadwyedd ac addasrwydd at bwrpas neilltuol.  Beth bynnag, ni fydd Cerecare Nursing and Domiciliary Care Cyf. nac unrhyw un o'i weithwyr na'i gontractwyr yn gyfrifol am unrhyw ddifrod o gwbl mewn perthynas â'r wybodaeth na'r deunydd ar y wefan hon, yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i ddifrod go iawn, difrod canlyniadol, uniongyrchol, cosbedigaethol, achlysurol, anuniongyrchol, cosbol neu arbennig.

4. Gall y cysylltiadau ar y safle yma arwain at wasanaethau neu safleoedd nad ydynt yn cael eu gweithredu gan Cerecare Nursing and Domiciliary Care Cyf.  Ni wneir dyfarniad na gwarant mewn perthynas â'r gwasanaethau neu'r safleoedd eraill hyn, ac nid yw Cerecare Nursing and Domiciliary Care Cyf. yn gyfrifol am y cyfryw wasanaethau neu safleoedd.  Nid yw cyswllt i wasanaethau neu safleoedd eraill yn gymeradwyaeth o'r gwasanaethau neu'r safleoedd hynny. Yr ydych yn defnyddio'r wybodaeth ar y safle yma, neu unrhyw safle neu wasanaeth sy'n cysylltu o'r safle yma, ar eich menter eich hun.

5. Llywodraethir a dehonglir y Termau ac Amodau hyn yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.  Bydd unrhyw anghydfod sy'n tarddu o hyn ymlaen yn gyfyngedig ddarostyngedig i awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr.

Polisi Preifatrwydd

Data Personol

Ni fydd Cerecare Nursing and Domiciliary Care Cyf. yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol ganfyddadwy (enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost) heblaw eich bod yn ei darparu i ni yn wirfoddol.  Os nad ydych am i ni gasglu eich gwybodaeth bersonol, byddwch cystal â pheidio â'i hanfon.  Bydd unrhyw ddata y byddwch yn ei ddarparu yn cael ei gadw'n ddiogel.

Gwybodaeth nad yw'n bersonol ganfyddadwy sy'n cael ei chasglu yn awtomatig.

Am bob ymwelwr i www.homecarewales.co.uk mae gweinyddwr ein gwefan yn adnabod yn awtomatig wybodaeth megis eich parth, y math o borwr ar y We a ddefnyddir, y math o system weithredu cyfrifiadur a ddefnyddir, ac enw parth y Wefan sydd wedi eich cysylltu â'n safle ni.  Cesglir y wybodaeth hon nad yw'n bersonol ganfyddadwy yn awtomatig, a'i defnyddio er mwyn adolygu'n fewnol ac i dargedu gwelliannau yn y dyfodol.