Cefnogi Pobl

Mae Cefnogi Pobl yn gynllun a noddir gan Gynulliad cenedlaethol Cymru sy'n talu am gymorth cefnogi llety. Y prif nod yw estyn cymorth i'r bregus fyw'n llwyddiannus ac yn annibynnol mewn llety sefydlog yn y gymuned.

Dylai'r gefnogaeth alluogi'r rheini sy'n defnyddio'r gwasanaeth fyw mor annibynnol â phosibl. Gallai cefnogaeth olygu help i wella sgiliau byw beunyddiol, cyswllt cymdeithasol ac ymwneud â'r gymuned, ond canolbwyntir yn benodol ar wasanaethau cefnogi sy'n sicrhau bod pobl yn gallu byw yn ddiogel yn eu cartrefi eu hunain. Gall y cynllun helpu pobl:

• wrth gynnig help i bobl reoli eu cyllid a'u cynorthwyo i gael cymorth gwasanaethau sy'n trin budd-daliadau, cyllid a'r gyfraith
• wrth gynnig cymorth i sicrhau bod pobl yn teimlo'n ddiogel yn eu cartrefi eu hunain
• wrth gynnig cymorth i bobl wneud a chadw penodiadau
• wrth gefnogi pobl mewn meysydd megis tenantiaeth a llety, cyswllt â'r perchen, cael cyngor a rhywun i'w cynrychioli
• cefnogaeth i sefydlu perthynas a chyda'r teulu, atgyfnerthu rhwydweithiau cynnal a chymdogaeth dda - ac at hynny hyrwyddo sgiliau rhianta da
• wrth ddatrys anawsterau digartrefedd a helpu pobl i gael hyd i lety
• wrth gynorthwyo pobl i gynllunio eu prydau am yr wythnos, siopa a pharatoi bwyd
• wrth gynorthwyo pobl i ddatblygu sgiliau bywyd a fydd yn eu helpu i ymdopi'n well â bywyd pob dydd
• wrth helpu pobl i dderbyn gwasanaethau eraill sydd eu hangen arnynt, gan gynnwys hyfforddiant,  addysg, gwaith, iechyd a gweithgareddau cymdeithasol
• gweithgareddau ailsefydlu - cymorth cyn ac ôl denanantiaeth