Sicrhau Ansawdd

Rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau yn hollol o ddifrif o ran diogelu Ansawdd y Gwasanaeth a Chadw at Safonau a Rheoliadau.

Nid yw ansawdd y gwasanaeth yn gyfystyr ag arolwg ffurfiol; rydym yn adolygu ein gweithdrefnau ni ein hunain yn gyson, yn cynnal arolygon bodd ac arolygon cyffelyb eraill ymhlith Defnyddwyr y Gwasanaeth, ein Cwsmeriaid a'n staff. Llunnir adroddiad gwarantu ansawdd yn flynyddol a chroesewir adborth.

Byddwn yn croesawu sylwadau bob amser. Rydym am ei gwneud hi'n hwylus i'ch adborth chi gyrraedd atom ni. Mae ffurflenni pwrpasol yn y Plygell Personol a gellir, yn ogystal, eu tynnu o'n gwefan.

Cofrestriadau ac Arolygiadau

Ein Cofrestriadau

Mae Gwasanaethau Nyrsio a Gofal yn y Cartref Cerecare Cyf wedi'i gofrestru fel Gwasanaeth Nyrsio a Gofal yn y Cartref gydag Arolygiaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal yng Nghymru (CSSIW), a Chymdeithas Gofal Cartref y Deyrnas Gyfunol (UKHCA).

Arolygu'r Gwasanaeth

Fel Cwmnïau eraill tebyg arolygir ein gweithdrefnau a'n cofnodion yn rheolaidd gan Arolygiaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal yng Nghymru (CSSIW). Gellir gweld yr adroddiad arolygu diweddaraf ar wefan CSSIW
(www.cssiw.org.uk).

Geirda am Staff, Archwiliad gan yr heddlu ac Ymddygiad

Mae gan bob aelod o staff eirda perthnasol a chyfredol a datgeliad manwl o gofnod troseddol.

Rheolir ymddygiad y staff gan Gymdeithas Gofal yn y Cartref y Deyrnas Gyfunol (UKHA) ac AMC.

Mae'r staff nyrsio yn gofalu am eu cofrestriad eu hunain a'u proffiliu proffesiynol eu hunain.

Bydd ein staff yn gwisgo lifrai Cerecare ac mae ganddynt Gerdyn Adnabod Cerecare sy'n cynnwys llun.

Adolygu'r Gwasanaeth

Mae aelod o'r tim rheoli yn adolygu'r gwasanaeth gyda'r defnyddwyr naill ai dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Adolygir cynlluniau gofal (a threfn ymweld) bob tri mis, neu'n amlach os dymunir hynny.

Gellir adolygu'r gwasanaeth a gynigir unrhyw bryd. Cysyllter â'r swyddfa er mwyn trefnu hynny.

Hyfforddi Staff a Chymwysterau

Mae gan bob Gofalwr Cymunedol / Gweithiwr Cefnogol naill ai NVQ2 / 3 mewn Gweithio gyda'r Henoed neu mewn Gweithio gydag Unigolion neu maent yn anelu at ennill y cymwysterau hyn. Rhaid i bob aelod o staff ddilyn cwrs hyfforddi mewn Cymorth Cyntaf, Glanweithdra wrth baratoi Bwyd, Meddyginiaeth, Trafod Corfforol, CPR, Ymwybyddiaeth o Gamdrin, Iechyd a Diogelwch, Ymwybyddiaeth o Dementia. Mae gan Ofalwyr Hyn naill ai gymhwyster NVQ3 Gweithio gyda Phobl Hyn neu maent yn anelu at ennill y cymhwyster hwnnw.

Staff hyfforddedig cymwys yn unig a ddarperir ar gyfer defnyddwyr ein gwasanaeth.

Nodir a chyflenwir anghenion hyfforddi staff yn gyson.

Yswiriant a Diogelu Data

Yn unol â'r hyn sy'n ofynnol gan y rheini sy'n cynnig gwasanaethau i Awdurdodau Lleol mae gennym Yswiriant Atebolrwydd pwrpasol.

Mae Cerecare yn gweithredu gofynion Deddf Diogelu Data 1998. Mae pob gwybodaeth yn ymwneud â staff a defnyddwyr yn gyfrinachol ac fe'i datgelir gyda'u caniatâd hwy yn unig.