Gwasanaethau Gofal

Rydym i gyd yn teimlo'n well yn ein cartrefi'n hunain. Dyma'r man lle'r ydym fwyaf cysurus, yn enwedig wrth inni heneiddio a phan fo sefydlogrwydd yn bwysicach na dim.

Gartref gall ein ffrindiau a'r teulu ymweld a chodi calon. Gallwn fwynhau prydau rydym wedi'u dewis a chael y rheini wedi'u coginio yn y dull a hoffwn ni. Ac mae pethau gwerthfawr o'n cwmpas ym mhob man i'n hatgoffa am yr amserau da.

Ac os oes rhaid dewis rhwng cyfnod estynedig yn gwella yn yr ysbyty neu ofal yn y cartref, gwyddom yn iawn pa un a ddewisid gennym ni. Mae'n ffaith ddiymwad fod pobl yn gwella ynghynt yn eu cartrefi eu hunain.

Rydym yn cydnabod bod cynllunio, ymgynghori ac adolygu cyson yn bwysig i sefydlu perthynas lwyddiannus dros dymor hir - rhyngom ni, ein gofalwyr, ein nyrsys a defnyddwyr y Gwasanaeth.

Cyn gwneud unrhyw drefniant bydd aelod hŷn o staff yn ymweld ac yn asesu anghenion yr un sy'n defnyddio'r gwasanaeth. Llunnir cynllun gofal unigol, ac fe'i cedwir ym Mhlygell Personol y defnyddiwr.

Yn ystod cyfnod y trefniant ein nod yw cadw cysylltiad cyson rhwng defnyddiwr y gwasanaeth ac aelod o'r tîm rheoli, naill ai dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.  A thrwy'r Plygell Personol.

Ein Gwasanaethau (yn gryno)

Mae Cerecare yn gweithio mewn tri maes sy'n perthyn yn agos i'w gilydd, sef darparu gofal a chefnogaeth yng Nghartref y defnyddiwr a than amodau mwy ffurfiol.

Gofal yn y Cartref - sicrwydd gofal amser llawn, mewn amgylchedd cyfarwydd.

Gwasanaethau Nyrsio - ar gyfer y rheni sydd angen safon uwch o wasanaeth na Gofal yn y Cartref oherwydd salwch tymor hir, anabledd neu am amryw resymau eraill darparwn ofal nyrsio - mewn cartrefi preifat, yn y gymuned, mewn Cartrefi Nyrsio, ysbytai a meddygfeydd.

Gofal Gwyliau - Mae nifer sy'n dod yn gyson i Orllewin Cymru ar wyliau yn defnyddio'r gwasanaeth gwyliau; yn aml gall y gwasanaeth hwn gyfrannu at ansawdd cyffredinol eich gwyliau.

Manylir ar bob un o'r gwasanaethau hyn ar dudalennau eraill.