Amdanom Ni

Ein Hathroniaeth

Yn hwyr neu'n hwyrach bydd y rhan fwyaf ohonom yn gweld bod angen ychydig o help ychwanegol arnom; weithiau mae'n anodd cyfaddef bod problem. Efallai y bydd anwyliaid yn pryderu bod gwaith a oedd unwaith yn hawdd wedi mynd yn drech na nhw; neu efallai bod angen ychydig o help ar ofalwr answyddogol i ofalu am aelod o'r teulu neu gyfaill.

Mae'r cartref yn rhan hanfodol o'n bywydau ni i gyd a'r cartref hwnnw'n gysurus a'i lond o bethau cyfarwydd ac o atgofion. Yn aml gall fod yn well bod yr oedrannus, y claf neu'r anabl yn aros yn y man a elwir 'cartref'.

Mae Cerecare yn cynnig gwasanaeth sy'n cwmpasu anghenion Defnyddwyr y Gwasanaeth, yn caniatáu iddynt aros yng nghysur eu cartrefi eu hunain ac i gadw eu hannibyniaeth, eu hurddas, eu prifatrwydd a'r hawl i ddewis pryd a sut i dderbyn gwasanaeth.

Yr Hyn A Wnawn

Mae Cerecare yn arbenigo ar ddarparu Gwasanaethau Gofal yn y Cartref, Nyrsio a Chefnogol yng Ngorllewin Cymru yn bennaf. Mae gan ein Tîm Rheoli Hŷn lawer o brofiad o ran Gofal a Nyrsio yn y sectorau Cyhoeddus a Phreifat.

Mae bob un o'r rheini sy'n defnyddio ein gwasanaeth yn unigolion â chanddynt eu anghenion, a'u blaenoriaethau eu hunain. Nod ein holl ofalwyr a'n nyrsys yw darparu gwasanaeth o safon hollol ddibynadwy a phroffesiynol, er mwyn gwarantu bod y safon gorau o ofal ar gael i'r rheini â'r angen mwyaf.

Mae rhai angen Gofalwr i gynorthwyo

• glendid personol
• diogelwch
• gwaith ysgafn o gwmpas y cartref
• anghenion meddygol
• paratoi prydau bwyd
• cwmni

Gallai defnyddwyr eraill fod angen safon uwch o wasanaeth i ymdopi ag anghenion megis:

• salwch terfynol
• osteoperosis
• colli golwg neu glyw
• anhawsterau symud
• MS neu salwch difrifol arall
• Strôc neu'r parlys
• Clefyd Parkinson neu Huntington
• dementia megis clefyd Alzheimer
• wedi cael llawdriniaeth yn ddiweddar
• angen cymorth cyson gan Nyrs Gofrestredig